sparnas

sparnas
spar̃nas sm. (4), sparnaĩ pl. (4) 1. SD340, H175, R, , Sut, N, K, M, Š, L, E, 110 paukščių, vabzdžių skrendamasis organas: Plestenu sparnais SD373. Žąsinas plesčio[ja] sparnùs J. Tujau gaidys suplasnojo su sparnaĩs Grg. Sparnus išsplečiu R323, 433. Į langą įlėkė toks didelis žiogas, išplėtęs sparnùs Žg. Kregždės su lengvais sparnaĩs aukštai pasikėlė K.Donel. In sparnų̃ (sparnais) skraido LKKIX216(Dv). Prieš šaltį žąsys galvą kiša sparnañ Dglš. Vištos prieš lietų kasa žemę po sparnaĩs Dgp. Uodegos pradeda augt, sparnaĩ [žąsiukams] Lt. Žąsiukas ėjo sparnu velkinas J.Jabl. Vieną sparną pasiklosiu, kitu užsiklosiu ir paržiemavosiu Sln. Pakirpk sparnùs – nepalėks Dkš. Gaidys apie vištas tik spar̃ną rėžia Snt. Kikilis [prieš poravimąsi] jau, žiūriu, sparnùs paleidęs ant šakos Jrb. Brum brum [šikšnosparnio] sparnaĩ brumčio[ja] [lekiant] KlvrŽ. Nuo lakstymo [bitėms] nudyla sparnaĩ LKT293(Kpr). Davė dvi žąsis, vieną be sparno, davė sermėgą, ir tą be skverno LTR(Rk). Garnys, garnys tur juodus sparnus LTR(Brt). Kad verkia motynėlė, jos byra ašarėlės, jau neatlėksi kas vakarėlis su sparnaĩs degužėlės DrskD172. Pelėdos sparnai ar ne lėktuvai? (d.) Krt. Ir kaipo aš jus nešiojau ant sparnų erelių ir jus manęsp atvedžiau BB2Moz19,4. Kaip višta sugūžia vištelius savus po sparnaĩs savais DP408. Žiba kaip karvelių sparnai CII429. Daužės vėjas lyg didelis paukštis sparnais . Gal tu gailies baltųjų sparnelių – kodė neaplankai tu mano namelių? LTR(Klt). Žvirbliai pradžiugo, čirškė, šokinėjo, sparnẽliais plasnojo Žr. Eisiu į girelę pas margos gegelės, pažyčysiu sparnelius ir raibąsias plunksneles SntD23. Tokie pailguotini vabaliukai, sparnẽliai gelsvi, tokie kaip tik auksiniai KlvrŽ. Baltasis sniegelis, žiedelio lapelis tai lekia be sparnelių LTR(Kt). Mažutės, rudutės, balti sparnelẽliai Ad. Be margų plunksnelių nebus sparnẽlių (d.) Lz. Sulapsėjo sparneliais, sugirksėjo žąselės LTR(Ktv). Viščiukai ažuskurdę, sparneliùkais apsleidę – be močios auga Ktk. Motinėlė [bičių] skirias nuo kitų bičių: ana ilga, sparneliùkai trumpi, kojelės rudos LKT328(Ktk). Gyliai su margais sparnùkais, juodi Dv. Sparniukėliais klėsdamas, brudną žiemą bardamas, pranašauju pavasarėlį A.Strazd. Nupliš gulbių sparnužė̃liai, per mareles skrendančių (d.) Auk. Sparnáitis NdŽ. Sparnelýtis NdŽ. | prk.: Užmigo žemė, ir gamta tamsos sparnais jau uždengta S.Nėr. Tamsi rudens naktis jau išplėtė savo juodus sparnus ir apdengė jais dangų, miestą ir sodą J.Bil. Karas vos palietė miestą savo ugniniu sparnu: buvo apgriauti tik keli namai J.Avyž. Vilties sparnùs duoti 66. Ne tavo sparnaĩs teip padaryt Pg. Geriau numirti, negu jaunatvės sparnų netekti S.Nėr. Nėra gyvenimo ugnies, nematyt erelio sparnų (polėkio) V.Kudir. Sparnus įgyja vėl tava dvasia A.Vencl. ^ Angelo sparneliai, bet velnio nageliai KrvP(Mrk). Jei neturi savo spar̃no, ant svetimo nepaskrisi End. Be sparnų lekia, be kojų eina (debesis) LTR(Slv). Bėga be kojų, skrenda be sparnų (vėjas) Mrk. Matai jį lekiant, jis lekia tau matant, o be sparnų (dūmai) BzF44. Parlek poni be sparnų, suėd žemę be dantų (žiema) Tt. Juoda višta po sparnu pakišta (keptuvė) LTR. Ant vieno koto šimtas sparnų (kopūstas) LTR(Slk). Turi sparnus, bet nelaksto (malūnas) Jrg(Pn). Turi sparnus, bet nelekia, neturi kojų, bet nepavysi (žuvis) LTR. Atalekia paukštytis be sparnų, įkanda be dantų (kulka) Ck.NdŽ šluotelė iš šio organo: Girnom apsišluostyt tai gerai žąsies spar̃nas Alv.pluoštelis plunksnų skrybėlei papuošti.šis paukščių organas (be plunksnų) kaip skerdienos dalis, maisto produktas: Spar̃ną valgyk – greičiau išskrisi (ištekėsi) Klt. Užmušiau varną, išviriau spar̃ną DrskD244. 2. R144, 190, Sut, K, E, Kzt, Slnt žuvies pelekas: Sparnas žuvies SD253. Sparnaĩ žuvies vadinas palekai J. Pūžlys panašus an ešerį, ale jo spar̃nas labai duria Skp. Anoms (raudoms) yr akys raudonos i sparnaĩ raudoni . Strangių ilgi sparnaĩ Grv. Žuvys laikos ant sparnų̃ Rsn. Žuvytė sparnaĩs pasvarinėja Dv. [Reikia duoti] mergaitėm žuvų sparnẽliai apvalgyt OG111. Žiežulaičių sparnẽliai raudoni, gražūs Rdš. Raudikės yr raudonais sparnùkais Prk. 3. , NdŽ plokštuma skersai lėktuvo korpusų, padedanti susidaryti keliamajai jėgai: [Lėktuvai skrido] taip žemai, kad krūmai gludo prie žemės nuo staugiančio po jų sparnais vėjo J.Balt.burė: Žėgolioriai ketino sparnus akroto pakeltie Tat. 4. K, LL230, NdŽ, Žg, Ps, Ssk vėjinio malūno vėjo sukamos dalies plokštė, šmaikštė: [Malūno] sparnaĩ tiek sukas, net baisu LKT265(RdN). Kur vėjiniai malūnai, tai nuleidžiam spar̃ną (išdykaudami per Jonines) Sk. Įkopti į malūno sparno viršūnę jam buvo vieni niekai J.Avyž.plokščia kokio įtaiso, mechanizmo dalis: Garlaivio sraigtas bejėgiškai skrodė orą, tik retkarčiais užkabindamas savo sparnais vandenį . Javapjovė sudaryta iš trijų dalių: pakabinimo įtaiso, korpuso ir sparnų . Kai suki arpą, sparnaĩ ema pūst, ir teip arpuojas Sb. Lenktuvai (lanktis) vartojami 4 ar 6 sparnų . 5. LKAI129, Als, , Vb, Lnkv, Ds ratelio žirklės, šakutės, tarp kurių sukasi ritė: Įdantyk spar̃ną: pusė dantų išlūžę Slm. Spar̃no danteliai reikia patankint, bus geriau verpt Lel. Sparnañ dantes ankalti Šr. | pl. BzF174, Žd: Vieną panelę reik pasukti į šoną, kumet nori sparnùs iš kalvarato išimti Vkš. Už sparnų̃ užkabina siūlą Srv. 6. plūgo verstuvė: Spar̃nas atvertinėja žemę Aps. Palenk spar̃ną, blogai verčia Ds. | pl.: Sparnaĩ LKAI106(Šlčn). 7. Smln, Nmn, Aps, Vdš žvejojamojo tinklo šoninė dalis: Venteriai yra viengalviai ir teturi vieną, rečiau porą sparnų . Retus velkamuosius tinklus daug lengviau traukti, todėl jie gali būti ilgesniais sparnais T.Ivan. [Tinklo] būna trys sieksniai kūlės ir septyni sieksniai sparnų̃ Pls. Terp venterių ištempia spar̃ną Ds. Prieita py spar̃no ungurys ir įlenda Kin. 8. valties, luoto plautas: Čelnos sparnaĩ nuskilo . Kad luotas vandenyje išlaikytų pusiausvyrą, kartais šonuose prikalamos kartys ar lentos (plautai, sparnai) . 9. NdŽ, Vvr, Brs skarda ar lentelė viršum rato, apsauganti vežimo, mašinos kėbulą nuo purvo: [Kalamaškos] lopšys tamsiai rudas, atloša žalia, iš abiejų šonų sparnai saugo lopšį nuo ratų purvo J.Balt. Važiavo gretimais i užkliudė spar̃ną Sk. Bažnytiniai ratai turi sparniukùs Grk. Automobilis žvilga prie svirno, pavėsyje, brolis trina skuduru sparną, šluosto dulkes V.Bub. 10. NdŽ, Bd rogių prieduras iš šono: [Rogių] sparnaĩ iš šonų atsistot lipant Br. Tik ir kelias nepavažiuojamas: rogučių sparnaĩ sniegu šliaužia, arkliai vos išlipa Jrb. Kad rogės buvo pilnos, tai aš tik ant sparnẽlio užsitūpiau Ldvn. Gražių rogių turia ir sparniùkai būti gražūs Up. 11. iš dviejų dalių susidedančio daikto viena pusė: Durų spar̃nas NdŽ. Lango spar̃nas NdŽ. Stalo spar̃nas KI689. Tilto spar̃nas KI689. Kur yra dvisparniai semaforai, matomas tik vienas sparnas . Pririšo virvikėmis jų rankas prie sparnų (skersinių) kryžiaus . Klubakaulio spar̃nas MedŽ22. Nosies sparnaĩ (nosies apačios judrieji kraštai) KII86. Nosies sparnẽlis MedŽ22.BTŽ bot. šoninis drugiško vainikėlio vainiklapis. 12. kraštinė (ppr. platesnė) daikto dalis: Šiaip balnas dar būtų geras, tik sparnaĩ nutriušę Plk. Mažieji pleištakaulio sparnai E. Raukšlės sparnas GTŽ. Švilpdama pralėkė melsva strėlė ir savo sparnu palietė man veidą .pakraštys: Didelis debesys: vienas spar̃nas an Seirijų, kitas Druskinykus siekia Lp. Apsiuvius sau padaryk ant keturių sparnų (paraštėje kraštų) tavo ploščiaus, kuo dengies BB5Moz22,12.bot. sėklos plėvelinė plokštelė, padedanti vaisiui nuskristi tolyn: Subrendusios sėklos apsuptos iš dviejų pusių plačiais sparnais . Sparnavaisis – tas pats sėklavaisis, tik su plėvės priedu – sparnu . 13. vietovės, ploto šoninis kraštas: Te centras, čia tik spar̃nas Lzd. Užeiti reikėjo iš kito spar̃no Skdv. Kai yra pakankamai medžiotojų, reikia apstoti medžiojamo ploto sparnus . 14. NdŽ namo priestatas, fligelis: Antrojo aukšto dešiniajame sparne yra didelė salė su gotiškais skliautais . Priešais esąs trobos sparnas taip pat buvo gyvenamas ir jaukus . 15. kar. rikiuotės ar fronto šonas, flangas: Sparno sukimas Ser. Grafas Derbi, lydimas keleto narsių riterių, skraidė ant savo greito žirgo nuo vieno sparno prie kito A.Vien. Tarybinės Armijos smūgiai, kirsti fašistinės kariuomenės sparnams, puikiai pasisekė . Kitame sparne baltųjų [šachmatų figūrų] karaliui šachas . 16. kraštutinė (dešinioji ar kairioji) kokios nors politinės organizacijos, partijos grupuotė: Liberalų kairiajame sparne telkėsi liaudininkai J.Jan. Antifašistinis lietuvių literatūros sparnas .
◊ ant sparnų̃ lė̃kti Lp nenustygti vietoje.
kaĩp ant sparnų̃ labai greitai: Laikas prabėgo kaip ant sparnų .
po (kieno) sparnù (sparneliù, sparnaĩs) kieno globoje (būti): Žydėjai kaip kvietkelė po sparnu motinėlės LTR(Ob). Kaip man linksma, kaip man gera po tėvelio sparneliu (d.) Kp. O lovas kasdien pasiklosite patys. Čia jums ne po mamytės sparneliu! J.Balt. O kap aš tada vargiai gyvenau po svetimu sparnù! Ss. Nesang po sparnais tavo visas džiaugsmas mano PK67.
po sparnù laikýti (turė́ti) globoti: Tol vaikai, kol po sparnu laikai: paleidai – ir gaudyk vėją laukuose LTR(Srd). Laikyk mus visus globoje tavo, turėk visados po sparnu savo brš.
po (kieno) sparnù tupė́ti būti priklausomam, klusniam, nesavarankiškam: Bet moterys vis dar tebesame palinkusios po vyro sparnu tupėti Žem.
sparnaĩ užáugo atsirado pasiryžimo, energijos veikti, kurti: Pasijutau, kad užaugo man sparnai .
sparnùs nudègti nusivilti, nukentėti: Aš nenoriu tavęs matyti nudegusiais sparnais A.Vien. Kvaila mergiotė, kaipmat nudegs sparnelius V.Bub.
sparnùs kélti (pakélti, pasikélti, kilnóti) rengtis išvykti: Tas Steponas… skraidė šitiek metų, lakiojo ir dabar vėl kelia sparnus V.Bub. Mūsų kurse, girdėjau, vienas kitas jau kilnoja sparnus, žada sprukti namo K.Saj. Jei kitą kartą ir be reikalo pakelsi sparnus, nieko baisaus – grįši kaip niekur nieko A.Vien. Visa patieka močiai, kol vaikai maži: kai paaugs, pakel̃s sparnùs ir išlakstis ant visas puses Skrb. Ans sparnùs pakė́lęsis, aš sena – kam tos trobalės i bereik Lkž. Mes jau pakeltaĩs sparnaĩs Mrj.
sparnùs pakir̃pti (prikir̃pti) atimti laisvę, sutramdyti, suvaržyti: Kažkokia turtinga našlė pakirpusi paukšteliui sparnelius… J.Avyž. Jam jau prikirpo sparnus Vdkt.
sparnùs nuláužti neleisti aktyviai reikštis, veikti: Gyvenimas seniai sparnus man nulaužė Pt.
sparnùs apléisti
1. nusiminti: Kap tik itep pasakė sviedka an sūdo, tai vagis ir apléido sparnùs Rod. Mato, kad jau seniokas sparneliùs apléidė Dbk.
2. būti sutrikusiam: Apleidę sparnus kaip šlapios vištos, nei gerti, nei šokti V.Krėv.
sparnùs atléisti aptingti, pasileisti: Daba ans žaltys atléido sparnùs suvisu – toks y[ra] minkškiaušis Trk.
sparnùs nuléisti
1. nusiminti: Ko čia dabar nuléidei sparnùs dėl mergiotės?! Skrb. Aš prižadėjau tau padėti ir padėsiu, bet ir pats nenuleisk sparnų J.Avyž.
2. būti silpnam, liguistam: Sparnùs nuléidęs kaip Blovieščiaus žąselis Vgr.
3. nebesipriešinti, nusileisti: Visą laiką pūtėsi, nenorėjo likti, bet dabar nuléido sparnùs Jnš.
sparnùs nusiléisti būti nuolaidesniam: Bet biškį nusiléisk tus sparnùs, sakiau seniai, ragus biškį mažink Trk.
sparnùs paléidęs girtas: Vaikščio[ja] žmogelius sparnùs paléidęs Tn.
sparnùs paléisti
1. Šd nebeturėti noro ką daryti, apsileisti: Mėnesį brigados karves išmilžo – sparnùs paléido Pj.
2. nusiminti: Ka įsisrigo visi loti, pliotkavoti – čystai sparnùs paléidau Trk. Paléidusi sparnùs, tokia netikusi Krš.
sparnùs mìrginti rengtis, ketinti (išvykti): Daug mirgino sparnus bėgti iš fronto Skdv.
sparnaĩ plãtūs (kieno) turtingas: Tavo sparnaĩ platesnì, gali veselią didelę iškelt Ck.
spar̃ną rė́žti (sùkti) Snt, Skr, Vkš mergintis, meilintis: Jis rė́žia spar̃ną apie Oną Jnš. Apei jauniausiąją pradėjo spar̃ną rė́žti Ll. Girdėjau, Kučkailių Petras rėžia sparną apie našlę J.Avyž. Tas jaunis sùka spar̃ną apie vieną mergaitę, gal ir ženysis Adm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sparnas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. vane vok. Drehflügel, m; Flansch; Flügel, m rus. крыло, n; лопатка клапана, f pranc. aile, f; ailette, f; pale, f; palette, f …   Automatikos terminų žodynas

  • sparnas — statusas T sritis topografinė išorės anatomija atitikmenys: lot. Ala; Membrum thoracicum ryšiai: platesnis terminas – topografinė išorės anatomija siauresnis terminas – alkūnė siauresnis terminas – dilbis siauresnis terminas – pažastis siauresnis …   Paukščių anatomijos terminai

  • sparnas — statusas T sritis kvėpavimo aparatas atitikmenys: lot. Ala ryšiai: platesnis terminas – žiedinė kremzlė …   Paukščių anatomijos terminai

  • sparnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Ala ryšiai: platesnis terminas – pamatinis pleištakaulis siauresnis terminas – akiduobinis paviršius siauresnis terminas – akinio ir viršutinio žandikaulio nervų vaga… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • sparnas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Ala ryšiai: platesnis terminas – priekinis pleištakaulis siauresnis terminas – akiduobinė pleištakaulio skiauterė siauresnis terminas – priekinė nuožulnioji atauga… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • sparnas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sunkesnio už orą orlaivio dalis, sukurianti aerodinaminę keliamąją jėgą. atitikmenys: angl. wing vok. Flügel, m rus. крыло …   Sporto terminų žodynas

  • sparnas — spar̃nas dkt. Gaidỹs suplasnójo sparnai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sėdynkaulio sparnas — statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Ala ischii ryšiai: platesnis terminas – sėdynkaulis siauresnis terminas – apatinis kraštas siauresnis terminas – galinė sėdynkaulio atauga siauresnis terminas – išorinis paviršius siauresnis terminas –… …   Paukščių anatomijos terminai

  • pirminio pleištakaulio sparnas — statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Ala parasphenoidalis ryšiai: platesnis terminas – pirminio pleištakaulio plokštelė …   Paukščių anatomijos terminai

  • pogūžduobinis klubakaulio sparnas — statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Ala postacetabularis ilii; Pars postacetabularis ilii ryšiai: platesnis terminas – klubakaulis siauresnis terminas – apatinis paviršius siauresnis terminas – išorinis paviršius siauresnis terminas –… …   Paukščių anatomijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”